Общи условия за участие в летен лагер

Към споразумение за участие в летен лагер в Слънчевата ферма

1. Заявка за резервация

1.1. Записване за участие в лятна сесия или лагер с колела в Слънчевата ферма е възможно през формата за записване, за която има бутон „ЗАПИШИ СЕ“ или „РЕЗЕРВИРАЙ“, публикуван в съответната програма в сайта sunfarmcamp.eu. Резервацията се счита за валидна след внасянето на депозит в размер на:

  • 50 % от общата цена или друга посочена сума в имейла за приемане на заявката, изпратен от администратора на sunfarmcamp.eu към потребителя;
  • цялата сума, в случай, че резервацията е направена в последния момент (по-малко от 7 работни дни преди начало на сесията).

1.2. Срокове:

  • Депозит за потвърждение се внася до 3 дни от подаване на заявка за участие, освен ако не е указано друго.
  • Доплащане до пълната сума се внася до 3 дни преди начало на услугата, освен ако не е указано друго.

2. Цени и плащане

2.1. Всяка услуга, предоставяна от Слънчевата ферма, е публикувана в сайта sunfarmcamp.eu със съответната цена.

2.2. Плащанията се извършват в лева, в брой или по банковa сметка на фирма Травко БГ ЕООД, чрез която се осъществява стопанската дейност в Слънчевата ферма.

Сметката е в Райфайзенбанк АД, IBAN: BG93RZBB91551012768511, BIC: RZBBBGSF. Получател: Травко БГ ЕООД.

3. Условия за промени и анулации

3.1. Промени в заявените услуги по желание на Потребителя се извършват от Слънчевата ферма ако са възможни.

3.2. Генерално, за всички услуги на Слънчевата ферма важи условието, че платен депозит не се възстановява, ако отказът за участие е по лични причини на Потребителя.

3.3. Отказ от резервация от страна на Потребителя, с платен депозит и без неустойка за Потребителя, е възможен при следните ситуации:

3.3.1. Ако отказът е изпратен до 30 и повече дни преди началната дата на заявената услуга;

3.3.2. Ако съществува обективна причина – обявяване на извънредно положение и забрана за работа или налагане на забрана за предоставяне конкретно на услугите, предоставяни от Слънчевата ферма. В този случай възстановяваме в пълен размер платените суми по депозити на Потребителя;

3.3.3. При отказ по лични причини на Потребителя важи указаното в т.3.2, но все пак Слънчевата ферма предоставя възможност на Потребителя платената от него сума да се трансформира във ваучер, който той да използва за бъдещи услуги. В този случай Потребителят трябва да ни информира в писмена форма за решението си дали приема ваучера в срок до 3 дни след получаване на предложението по имейл.

3.4. Неявяване на Потребителя в деня на започване на услугата, се счита за отказ поради лични причини на Потребителя и в този случай Слънчевата ферма не възстановява на Потребителя никаква част от предплатените суми.

4. Права и задължения на Слънчевата ферма

4.1. Слънчевата ферма се задължава да предостави услугите, заплатени от Потребителя.

4.2. По искане на Потребителя да го застрахова срещу възможни рискове, свързани с практикуването на спортове на открито като планинарство, ориентиране, планинско колоездене и плаване с каяк, срещу допълнително заплащане.

4.3. Слънчевата ферма има право да се позове на т. 3 при промени и анулации.

4.4. Слънчевата ферма има право да откаже да предостави заявените от Потребителя услуги, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в определените срокове. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на услугата, депозитът не се възстановява и услугата се счита за отказана по вина на Потребителя.

4.5. Слънчевата ферма има право да отмени провеждането на лятна сесия или лагер в случай, че не е набран необходимия минимум участници за провеждането им. В този случай Слънчевата ферма информира писмено Потребителя в срок до 3 дни от възникване на основанието за отмяна.

5. Права и задължения на Потребителя

5.1. Да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на заявените услуги.

5.2. Да спазва законите на страната, правилата за участие в летен лагер и инструкциите на водещите инструктори.

5.3. При инциденти и нанесени щети на оборудване, обзавеждане, превозни средства и на трети лица от страна на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

5.4. Потребителят има право в срок не по-късно от 3 дни преди началото на услугата да прехвърли правата и задълженията си на трето лице, ако за самият него изникне непреодолима пречка за ползване на заявената услуга.

5.5. Потребителят има право да прави промени и анулации според т. 3 от настоящите общи условия.

6. Спорове и рекламации

6.1. В случай, че по време на изпълнение на услугата се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на заявеното от Потребителя, то той се задължава незабавно и само в писмена форма да уведоми Слънчевата ферма за своите претенции с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.2. В случай, че претенциите на Потребителя не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Слънчевата ферма в писмен вид, не по-късно от 3 работни дни след края на услугата.

6.3. В случай, че Потребителят не е предявил рекламацията си по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Слънчевата ферма.

6.4. Слънчевата ферма се задължава в срок до 30 дни от получаване на рекламацията да изпрати своето писмено становище по нея на Потребителя.

7. Всички спорни въпроси във връзка с предоставените услуги от Слънчевата ферма на Потребителя се решават чрез преговори, а при невъзможност – в съответствие със законодателството на Република България.

 • Facebook
 • Linked In
 • Twitter
 • RSS